Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin

Previous Next

23 września 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I - gospodarka wodno-ściekowa PO IiŚ projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin”.

Umowę podpisali Stefan Firszt, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie oraz Emilia Kawka-Patek, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Toruniu. 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 14 905 882,62 zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 9 336 025,66 zł (po dokonanym częściowo wyborze wykonawców).  Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 6 km, budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości ponad 0,2 km oraz przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Aglomeracji Barcin (21 389 RLM), w gminach Barcin i Pakość.

Na terenie oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy od ponad pół roku trwają prace budowlane i montażowe związane z realizacją zadania pn „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy wraz z infrastruktura towarzyszącą”. Prace prowadzi wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia, Konsorcjum Firm z siedzibą w Częstochowie, w składzie: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. oraz ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa.

 Układ technologiczny oczyszczalni ścieków  po przebudowie obejmie pełne mechaniczne oczyszczanie ścieków surowych w kompaktowych sitopiaskownikach i osadniku wstępnym oraz zmianę technologii reaktorów sekwencyjnych SBR na konwencjonalną technologię osadu czynnego w układzie przepływowym. Nowa technologia oczyszczania zakłada w części biologicznej podział pojemności całkowitej reaktora biologicznego na komory: beztlenową (defosfatacji), niedotlenioną (denitryfikacji), tlenową (nitryfikacji) oraz zastosowanie osadników wtórnych. Oprócz przebudowy układu linii biologicznego oczyszczania przewiduje się rozbudowę linii osadowej: wykonanie zbiornika zagęszczania osadu i zbiornika tlenowej stabilizacji osadu. Przewidziano również przebudowę linii odwadniania i higienizacji osadu. Projekt zakłada maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów oczyszczalni oraz prowadzenie robót etapowo z utrzymaniem ciągłości pracy obiektu. Zakończenie rozbudowy oczyszczalni planowane jest na dzień 30 września 2015 r.

Realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin” przebiega zgodnie z planem. Kontynuowane są prace związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy. Do eksploatacji zostały już włączone urządzenia mechanicznego oczyszczania ścieków tj. kompaktowe sitopiaskowniki oraz przebudowany osadnik wstępny. Wkrótce uruchomione zostaną obiekty linii osadowej, w tym  nowo wykonany zbiornik tlenowej stabilizacji osadu oraz przebudowane urządzenia do odwadniania i higienizacji osadu.

Wykonane są już także radialne osadniki wtórne i zbiornik defosfatacji, ale obiekty te do eksploatacji zostaną włączone dopiero po zakończeniu prac na linii biologicznej.

W kwietniu rozpoczęto prace przy przebudowie obiektów biologicznego oczyszczania ścieków - komór reakcyjnych SBR. Na czas prowadzonej przebudowy, dotychczasowy cykl technologiczny uległ znacznym zmianom. Utrudnieniem zarówno dla wykonawcy, jak i eksploatatora oczyszczalni, jest konieczność prowadzenia robót z utrzymaniem ciągłości pracy oczyszczalni.

 

Dobiegają końca prace budowlane i montażowe związane z realizacją zadań wchodzących w zakres Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin”.

Na terenie oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy trwają przygotowania do rozruchu technologicznego zmodernizowanych oraz nowych urządzeń. Rozruch technologiczny jest ostatnią fazą realizacji inwestycji. Etap ten poprzedzony jest rozruchem mechanicznym i hydraulicznym, w trakcie którego zostaje sprawdzona poprawność wykonania i zamontowania urządzeń. W tym czasie zachodzi również możliwość usunięcia ewentualnych usterek budowlanych. Celem rozruchu technologicznego jest wdrożenie zmodernizowanej technologii i uzyskanie założonych efektów oczyszczania ścieków.

 

Wszystkie prace budowlano-montażowe związane z realizacją zadań wchodzących w zakres Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin” zostały zakończone zgodnie z harmonogramem.

Użytkownicy nieruchomości położonych w Pakości przy ul.Dworcowej oraz ulicach przyległych do ul.Wyszyńskiego uzyskali możliwość odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej.

Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wydaną dnia 14 września 2015 zostało udzielone pozwolenie na użytkowanie przebudowanych i rozbudowanych obiektów oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia
Oczyszczalnia
Oczyszczalnia - copy
Oczyszczalnia - copy
Oczyszczalnia - copy - copy
Oczyszczalnia - copy - copy