Na terenie oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy od ponad pół roku trwają prace budowlane i montażowe związane z realizacją zadania pn „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy wraz z infrastruktura towarzyszącą”. Prace prowadzi wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia, Konsorcjum Firm z siedzibą w Częstochowie, w składzie: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. oraz ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa.

 Układ technologiczny oczyszczalni ścieków  po przebudowie obejmie pełne mechaniczne oczyszczanie ścieków surowych w kompaktowych sitopiaskownikach i osadniku wstępnym oraz zmianę technologii reaktorów sekwencyjnych SBR na konwencjonalną technologię osadu czynnego w układzie przepływowym. Nowa technologia oczyszczania zakłada w części biologicznej podział pojemności całkowitej reaktora biologicznego na komory: beztlenową (defosfatacji), niedotlenioną (denitryfikacji), tlenową (nitryfikacji) oraz zastosowanie osadników wtórnych. Oprócz przebudowy układu linii biologicznego oczyszczania przewiduje się rozbudowę linii osadowej: wykonanie zbiornika zagęszczania osadu i zbiornika tlenowej stabilizacji osadu. Przewidziano również przebudowę linii odwadniania i higienizacji osadu. Projekt zakłada maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów oczyszczalni oraz prowadzenie robót etapowo z utrzymaniem ciągłości pracy obiektu. Zakończenie rozbudowy oczyszczalni planowane jest na dzień 30 września 2015 r.

 

Oczyszczalnia odbierać będzie ścieki sanitarne z całej Aglomeracji Barcin, w skład której wchodzić będą następujące gminy: Barcin, Pakość i Dąbrowa.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy jest jednym z elementów projektu pn „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin”. W zakres tego projektu wchodzi ponadto inwestycja budowy i przebudowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w  Pakości, na podstawie porozumienia zawartego przez PPU „WODBAR” Sp. z o.o. z Gminą Pakość w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.  Przewidziana jest budowa kanalizacji w ul.Radłowskiej, skanalizowanie osiedla przy ul.Wyszyńskiego i ulic przyległych oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną w ul.Dworcowej.

Realizacja projektu przyczyni się do wypełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dn. 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych na terenie aglomeracji. 

Zadania wchodzące w zakres projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin” współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet I działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM.

Efektywna wysokość dofinansowania wynosi  ok. 65,5 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

www.pois.gov.pl

http://www.wfosigw.torun.pl


Drukuj