Dobiegają końca prace budowlane i montażowe związane z realizacją zadań wchodzących w zakres Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin”.

Na terenie oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy trwają przygotowania do rozruchu technologicznego zmodernizowanych oraz nowych urządzeń. Rozruch technologiczny jest ostatnią fazą realizacji inwestycji. Etap ten poprzedzony jest rozruchem mechanicznym i hydraulicznym, w trakcie którego zostaje sprawdzona poprawność wykonania i zamontowania urządzeń. W tym czasie zachodzi również możliwość usunięcia ewentualnych usterek budowlanych. Celem rozruchu technologicznego jest wdrożenie zmodernizowanej technologii i uzyskanie założonych efektów oczyszczania ścieków.

 

W ciągu całego okresu przebudowy obiektu, wszystkie ścieki dopływające siecią kanalizacyjną i dowożone taborem asenizacyjnym z obszaru Aglomeracji Barcin, poddawane były procesowi oczyszczania. Ze względu na utrudnienia wynikające z prowadzonych prac, stopień oczyszczania ścieków nie mógł być zadawalający. Obecnie uruchamiane są  urządzenia i instalacje, które docelowo będą służyły do mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków, wspomagania procesu oczyszczania przy udziale środków chemicznych, przetwarzania osadu ściekowego. Spodziewamy się, że wkrótce, po tzw. wpracowaniu się osadu czynnego, ścieki oczyszczone odprowadzane do środowiska będą spełniały normy jakościowe wynikające z obowiązujących przepisów.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem przebiegają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Pakości. Tak jak zostało ustalone w zawartych umowach, roboty budowlane powinny zostać ukończone do dnia 30 września br. W wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej wchodzącej w zakres Projektu, planuje się odprowadzanie do sieci ścieków bytowo-gospodarczych od ponad 890 mieszkańców Pakości.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet I działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM.

www.pois.gov.pl

 


Drukuj