PPU „WODBAR” Sp. z o.o. informuje o zakupie samochodu specjalnego DAF LF 290 FA z zabudową JANCO przeznaczoną do odbioru nieczystości płynnych i czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

Dostawcą samochodu jest STAL Sp. z o.o. z Warszawy.

Zakup samochodu czyszcząco-płuczącego ma na celu usprawnienie czynności eksploatacyjnych wykonywanych w związku z zakresem działalności powierzonej Spółce przez Gminę Barcin, zapewnienie ciągłości przesyłu ścieków jak również świadczenie usług komunalnych niezbędnych dla mieszkańców gminy.

Podstawowym celem uzasadniającym zakup samochodu jest utrzymanie w sprawności sieci kanalizacji sanitarnej o długości 50,9 km i sieci kanalizacji deszczowej o długości 2,2 km. W przypadku powstawania zatorów lub niedrożności sieci nie będzie dochodziło do zagniwania ścieków, co mogłoby negatywnie wpływać na proces technologiczny oczyszczania ścieków i pracę urządzeń oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy. Na bieżąco usuwane będą osady gromadzące się w rurociągach, co również ograniczy procesy beztlenowego rozkładu prowadzące do powstawania związków odorowych ulatniających się z obiektów kanalizacyjnych.

Nie mniej ważnym celem uzasadniającym zakup samochodu jest usprawnienie  odbioru nieczystości ciekłych (ścieków bytowych) gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych. Usługi opróżniania zbiorników  i transportu nieczystości świadczy w tym zakresie na terenie gminy Barcin przede wszystkim PPU „WODBAR” Sp. z o.o.  Zapewnienie mieszkańcom możliwości sprawnego wywozu nieczystości, na miarę istniejących potrzeb, pozwoli na uniknięcie zagrożenia zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych.

Koszt samochodu wynosi 579 000, 00 zł netto (712 170,00 zł brutto).

Na realizację powyższego zadania uzyskaliśmy pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,  w kwocie

512 000,00 zł.

W dniu podpisania umowy oprocentowanie pożyczki wynosi 3,00 % w stosunku rocznym. Zgodnie z zawartą umową, pożyczka zostanie spłacona ratalnie w okresie od marca 2019 r. do grudnia 2024 r.