tel.: 52 3836444, fax: 52 3836137, e-mail: napisz do nas
TELEFONY ALARMOWE

01 02 03 04

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Spółka z o.o. w Barcinie poszukuje
pracownika na stanowisko:

Elektromonter

 1. Miejsce pracy: Sadłogoszcz (oczyszczalnia ścieków), sieciowe przepompownie ścieków oraz ujęcia wody
 2. Zakres obowiązków:
 • wykonywanie prac związanych z eksploatacją i utrzymaniem ruchu urządzeń i instalacji oczyszczalni ścieków, sieciowych przepompowni ścieków i ujęć wody,
 • prowadzenie prac remontowo-konserwacyjnych,
 • usuwanie awarii,
 • prace na wysokości powyżej 3 m.
  1. Wymiar czasu pracy: cały etat
  2. Wymagania:
 • wykształcenie zawodowe kierunkowe
 • uprawnienia „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność
 • obsługa komputera

 

Osoba do kontaktu:
Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – tel. 52 383 67 77

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 03.08.2018 r. ofert zawierających dane osobowe, posiadane kwalifikacje (potwierdzone kserokopią dokumentu) oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Do oferty należy dołączyć klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, korzystając z poniższej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie dla potrzeb rekrutacji na stanowisko: ………………………………………

Obligatoryjny zakres danych osobowych – art. 221 § 1 Kodeksu Pracy
(imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.) 

Pozostałe dane osobowe i kontaktowe takie jak np. adres e-mail i numer telefonu oraz zaświadczenia, certyfikaty i inne załączniki podaję w celu ułatwienia kontaktu i udokumentowania posiadanych kwalifikacji z własnej woli.”

Data: ……………………                               Podpis kandydata: …………………………………

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o.
w Barcinie informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Spółka z o.o. z siedzibą w Barcinie, ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000034906 KRS, NIP: 556-000-42-43, Kapitał zakładowy: 13 471 500,00 zł 
 • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: osobiście lub listownie, w siedzibie administratora
  lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie
  6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia obecnej rekrutacji i zostaną zapomniane w ciągu 14 dni.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane poza obszar EWG ani nie będą podlegały profilowaniu przez systemy automatyczne.
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                                                    

 

  Zapoznałem się: ………………………………………

Ogłoszenie

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego „Wodbar”

Spółka z o.o. w Barcinie,

ogłasza nabór na stanowisko:

KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

 

 1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe techniczne (preferowana specjalność wodociągi i

  kanalizacja), inżynieria środowiska lub zarządzanie,

- posiadanie co najmniej  trzyletniego doświadczenia w branży

  wodociągowo-kanalizacyjnej, budowlanej lub pokrewnych,

- minimum trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu podległym zespołem

  pracowników,

- uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B.

 1. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość przepisów dotyczących zaopatrzenia w wodę i

  odprowadzania ścieków oraz ustawy – Prawo budowlane,

- doświadczenie w zakresie budowy lub eksploatacji sieci wodociągowej i

  kanalizacyjnej,

- samodzielność i operatywność, umiejętność zarządzania,

- 0bsługa komputera, znajomość programów Word, Excel.

 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1/ kierowanie zakładem wodociągów i kanalizacji w zakresie realizacji zadań w tym:

    - produkcja, pozyskiwanie, uzdatnianie i dostawa wody do odbiorców,

    - eksploatacja i utrzymanie w należytym stanie technicznym  kanalizacji

2/ organizowanie i nadzorowanie pracy oddziału,

3/ nadzór nad gospodarką materiałową i sprzętową,

4/ prowadzenie sprawozdawczości w zakresie działalności ZWiK.

 1. Wymagane dokumenty:

- CV,

- list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i

  uprawnienia zawodowe,

- kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż oraz ewentualne opinie o

  dotychczasowej pracy zawodowej,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata,

  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie  do godz. 1400  dnia 26 lipca 2018r. osobiście, pod adresem:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Spółka z o.o. w Barcinie ul.Dworcowa 12, 88-190 Barcin

Sekretariat 

Oferty, które wpłyną do Spółki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe:

 1. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie przeprowadzenia końcowego postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna).
 2. Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko:  Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Obligatoryjny zakres danych osobowych (Art.221 §1 Kodeksu pracy) to:

imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Pozostałe dane osobowe i kontaktowe takie jak np. adres e-mail i numer telefonu oraz zaświadczenia, certyfikaty i inne załączniki podaję w celu ułatwienia kontaktu i udokumentowania posiadanych kwalifikacji z własnej woli.

 

Data: ………………………………….   Podpis kandydata: …………………………………………………………………………

 

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Spółka z o.o. z siedzibą w Barcinie, ul. Dworcowa 12,  88-190 Barcin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000034906 KRS, NIP: 556-000-42-43, Kapitał zakładowy:  13 471 500,00 zł 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: osobiście lub listownie, w siedzibie administratora lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia obecnej rekrutacji i zostaną zapomniane w ciągu 14 dni od jej zakończenia, za wyjątkiem sytuacji kiedy wyraziła Pani/Pan zgodę także na przyszłe rekrutacje.

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane poza obszar EWG ani nie będą podlegały profilowaniu przez systemy automatyczne.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                        

                                                                            Zapoznałem (łam) się:  …………………………………………                                                                                                   

KOMUNIKAT

     Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie informuje,

że decyzją  BD.RET.070.7.2018.EK z dnia 25.05.2018 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy  

została zatwierdzona

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 na terenie Gminy Barcin

na okres 3 lat

W związku z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zatwierdzona  taryfa obowiązuje od dnia 19 czerwca 2018 r.

Taryfowe grupy odbiorców usług. 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

W1: Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług tj. m.in. odbiorcy usługowi, handel

i przemysł, w tym Gmina Barcin na cele określone w art. 22 ustawy, rozliczani według wodomierza głównego w okresach jednomiesięcznych,

W2: Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług tj. m.in. odbiorcy usługowi, handel i przemysł rozliczani według wodomierza głównego w okresach co dwa miesiące,

W3: Odbiorcy usług korzystający z własnej rozdzielczej sieci wodociągowej rozliczani według wodomierza głównego w okresach jednomiesięcznych.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

OŚ1 - Gospodarstwa domowe i wszyscy pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w okresach jednomiesięcznych,

OŚ2 - Gospodarstwa domowe i wszyscy pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w okresach co dwa miesiące.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Tabela 1.1

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę

w okresie od 19 czerwca 2018 r. do 18 czerwca 2019 r.:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

 

Grupa W1

3,24

3,50

7,23

7,81

2

Grupa W2

3,24

3,50

11,50

12,42

3

Grupa W3

2,69

2,91

7,23

7,81

 

Tabela 1.2

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę

w okresie od 19 czerwca 2019 r. do 18 czerwca 2020 r.:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

 

Grupa W1

3,39

3,66

7,30

7,88

2

Grupa W2

3,39

3,66

11,56

12,48

3

Grupa W3

2,81

3,03

7,30

7,88

 

Tabela 1.3

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę

w okresie od 19 czerwca 2020 r. do 18 czerwca 2021 r.:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

 

Grupa W1

3,49

3,77

7,30

7,88

2

Grupa W2

3,49

3,77

11,57

12,50

3

Grupa W3

2,90

3,13

7,30

7,88

 

Tabela 2.1

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków

w okresie od 19 czerwca 2018 r. do 18 czerwca 2019 r.:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

 

Grupa OS1

7,00

7,56

6,71

7,25

2

Grupa OS2

7,00

7,56

9,19

9,93

 

Tabela 2.2

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków

w okresie od 19 czerwca 2019 r. do 18 czerwca 2020 r.:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

 

Grupa OS1

7,26

7,84

6,81

7,35

2

Grupa OS2

7,26

7,84

9,29

10,03

 

Tabela 2.3

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków

w okresie od 19 czerwca 2020 r. do 18 czerwca 2021 r.:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

 

Grupa OS1

7,31

7,89

6,81

7,35

2

Grupa OS2

7,31

7,89

9,30

10,04

 

Polityki Prywatności i cookies

Polityka prywatności Serwisu internetowego wodbar.com.pl i danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem komunikacji na odległość.

(obowiązuje od dnia 25/05/2018)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Spółka z o.o. informuje, że w pełni respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających Serwis internetowy wodbar.com.pl oraz kontaktujących się za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość.

Za pośrednictwem Serwisu i środków komunikacji na odległość zbieramy dane wyłącznie od właścicieli i za ich zgodą.

[Serwis jest przeznaczony dla osób dorosłych, nie zbieramy danych osób nieletnich.]

Zbieramy i przetwarzamy dane jedynie w takim zakresie w jakim Państwo dobrowolnie nam podacie w treści zgłoszenia za pomocą środków komunikacji na odległość (np. formularzy elektronicznych, poczty e-mail, telefonicznie lub w plikach cookies).

Nie udostępniamy osobom trzecim żadnych danych personalnych ani teleadresowych (w tym adresów e-mail i telefonów) użytkowników Serwisu oraz nie wykorzystujemy ich bez zgody adekwatnej do celu przetwarzania za wyjątkiem, kiedy jesteśmy do tego upoważnieni lub zobligowani przepisami prawa.

Nie przekazujemy Danych osobowych Użytkowników do Państw trzecich.

Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Serwis - serwis internetowy umieszczony w domenie wodbar.com.pl. Dalej nazywany Serwisem.

Administrator - Administratorem Serwisu oraz Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie, który zostanie nam przez Państwa dobrowolnie podany za pomocą środków komunikacji na odległość (np. formularzy elektronicznych, poczty e-mail lub telefonu), adresu IP urządzenia końcowego oraz plików cookies jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Spółka z o.o. z siedzibą w Barcinie, ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000034906 KRS, NIP: 556-000-42-43, Kapitał zakładowy: 13 471 500,00 zł. dalej nazywana Administratorem.

Użytkownikiem Serwisu jest osoba odwiedzająca serwis internetowy wodbar.com.pl i wyświetlająca zawarte w nim treści na swoim urządzeniu końcowym. Nazywamy tak również osobę, która skontaktuje się z nami za pomocą innych środków komunikacji na odległość.

Serwis w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych, korzysta z informacji zamieszczanych na urządzeniach końcowych Użytkowników tzw. plików cookies. Jeżeli w ustawieniach przeglądarki Użytkownik dopuścił przechowywanie plików cookies, będą one zamieszczone urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może sam określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce plików cookies.

Dane osobowe, przekazane przez Użytkowników za pośrednictwem środków komunikacji na odległość są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celu załatwienia sprawy, z którą się Państwo do nas zwrócili.

Podanie przez Państwa Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych umożliwiających kontakt np. adresu e-mail lub numeru telefonu uniemożliwi nam kontakt z Państwem i załatwienie sprawy.

W przypadku korzystania z naszej strony Danymi osobowymi są wszelkie dane umożliwiające identyfikację konkretnej osoby fizycznej np. adres e-mail, nr. telefonu, adres IP. Dane osobowe mogą być również zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych zaufanych partnerów na naszych stronach i urządzeniach, których Państwo używają podczas korzystania z naszych usług.

Każdy Użytkownik, który przekazał nam swoje Dane osobowe ma prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania żużli z produkcji Ciepłowni w Barcinie i Piechcinie. Żużle mogą być wykorzystane do utwardzenia powierzchni dróg i placów, do budowy fundamentów.

Wszelkich informacji udziela Kierownik Zakładu Ciepłowniczego p. Andrzej Bartkowiak tel. 52 383 67 78 lub 604 471 169.   

Podkategorie

Strona 1 z 4

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH

 

Przejdź do działu ZUM

ODPADY KOMUNALNE

 

Przejdź do działu OS

ZWiK (WODA I ŚCIEKI)

 

Przejdź do działu ZWiK

ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY

 

Przejdź do działu ZC